ปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน


O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่


O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network

การบริการงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี


O11 รายงานและการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำำปีรอบ 6 เดือน


O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


O17 E-Serviceการบริหารงบประมาณ
O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี


O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน


O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี


O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ


O22 ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ


O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประปีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล


O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี


O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีการส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี


O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต


O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน


O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
042 มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


043 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


เข้าดู : 409 ครั้ง