ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียน IDL ระยะที่2