เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game ณ โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียน

เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game ณ โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเด็กหญิงประภัสสร อุ่นลุม นักเรียนชั้น

ม.2/4 เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีบัว นักเรียนชั้น ม.212 โดยมีคุณครูอัญชลี วิโย คุณครูธาราทิพย์ ใจบุญ เป็นครูผู้ฝึกสอนและผู้ด่วบคุมนำนักเรียน

เข้าร่วมแข่งข้น ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2