การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการคำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันที่ 22 สิงหาคม พศ.2565 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑ นครพนม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการคำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โดยส่ง นางสาวเบญจศา บุญมา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษานครพนม
 รูปภาพเพิ่มเติม