ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning ณ โรงเรียนมุกดาหาร (โครงการ IDL )

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นำโดยนายบัณฑิต นามพลแสน ผู้อำนวยการ นายสงกรานต์ ยืนยั่ง รองอำนวยการ นางสุวรรณา วุฒา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูโครงการการสื่อสารทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning ณ โรงเรียนมุกดาหาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูต้นทาง และครูปลายทาง
รูปภาพประกอบ